MuOnline JxPrivate Webgames GMobile GameKhác
Định dạng Table . . . . .

BẢNG GIÁ BANNER TẠI GFREE.INFO

Banner Giữa
Giá Kích Thước Banner Bên Giá
TB
Kích Thước Thời Gian
Trái Phải
Banner Top 1 700.000 635 x 225 Trái 1 Phải 1 500.000 210 x 400 1 Tuần
Banner Top 2 600.000 635 x 90 Trái 2 Phải 2 500.000 210 x 400 1 Tuần
Banner Top 3 500.000 635 x 90 Trái 3 Phải 3 400.000 210 x 400 1 Tuần
Banner Top 4 400.000 635 x 90 Trái 4 Phải 4 300.000 210 x 400 1 Tuần
Banner Top 5 300.000 635 x 90 Trái 5 Phải 5 200.000 210 x 400 1 Tuần
Banner Top 6 200.000 635 x 90 Trái 6 Phải 6 200.000 210 x 400 1 Tuần
Thời gian được tính từ khi banner đươc treo lên
Vị trí banner được tính từ trên xuống